ห้องสมุดประชาชนอำเภอทาวุ้ง รับบริคหนังสือมือสอง สนใจบริจาคได้ที่ห้องสมุดทุกวัน

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์
ห้องสมุดประชาชนเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานห้องสมุด 3 ดี

พันธกิจ
1.ให้บริการหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างมีคุณ
2.จัดบรรยากาศที่ดีเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.ให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ