ห้องสมุดประชาชนอำเภอทาวุ้ง รับบริคหนังสือมือสอง สนใจบริจาคได้ที่ห้องสมุดทุกวัน

ผู้อำนวยการนางวนิดา  เชียงกูล
ผู้อำนวยการศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง
4 พฤศจิกายน 2553 - ปัจจุบัน


**********************************************************************

ทำเนียบผู้บริหาร
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง 
----------------------       นางสาวสุชรี  สังข์พงศ์
    ผู้อำนวยการศูนย์  กศน. อำเภอท่าวุ้ง
   พ.ศ. 2548 - 30 กันยายน  พ.ศ. 2553