ห้องสมุดประชาชนอำเภอทาวุ้ง รับบริคหนังสือมือสอง สนใจบริจาคได้ที่ห้องสมุดทุกวัน

แหล่งเรียนรู้

 กศน.ตำบลหัวสำโรงที่ตั้ง  :  หมู่ที่  4  ตำบลหัวสำโรง 
           อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  15150
          ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวกันยารัตน์  ตั้งโสภณ
ตำแหน่ง      :  ครู  กศน.ตำบล

ลิงค์ข้อมูล :   http://sites.google.com/a/lopburi.nfe.go.th/tavong/

..........................................................................................................

กศน.ตำบลท่าวุ้ง

ทื่ตั้ง   :    หมู่ที่       ตำบลท่าวุ้ง
               อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150


ผู้รับผิดชอบ    :    นางสุนี  กุญแจทอง
ตำแหน่ง         :    ครูอาสาสมัครฯ

ลิงค์ข้อมูล :  http://sites.google.com/a/lopburi.nfe.go.th/tavong/
..................................................................................................................................................................

กศน.ตำบลบางคู้
  


ทื่ตั้ง  :  หมู่ที่       ตำบลบางคู้ 
            อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  15150

ผู้รับผิดชอบ   :   นางสาววรวัลย์  หิรัญ
ตำแหน่ง         :   ครูอาสาสมัครฯ

ลิงค์ข้อมูล  :  http://sites.google.com/a/lopburi.nfe.go.th/tavong/
...................................................................................................................................................................

กศน.ตำบลบางลี่

ทื่ตั้ง   :   หมู่ที่       ตำบลบางลี่
              อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  15150

ผู้รับผิดชอบ    :    นางเด่นนภา  ภู่งาม
ตำแหน่ง         :    ครูอาสาสมัครฯ

ลิงค์ข้อมูล : http://sites.google.com/a/lopburi.nfe.go.th/tavong/

..................................................................................................................................................................

กศน.ตำบลบางงา


ทื่ตั้ง   :   หมู่ที่         ตำบลบางงา
              อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150


ผู้รับผิดชอบ   :   นางสาวสิริรัตน์  หัดินรัตน์
ตำแหน่ง        :   ครู  กศน.ตำบล

ลิงค์ข้อมูล :   http://sites.google.com/a/lopburi.nfe.go.th/tavong/

...................................................................................................................................................................

กศน.ตำบลมุจลินท์

ทื่ตั้ง   :    หมู่ที่      ตำบลมุจลินท์
               อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  15150

ผู้รับผิดชอบ   :   นางเด่นนภา  ภู่งาม
ตำแหน่ง        :   ครูอาสาสมัครฯ

ลิงค์ข้อมูล :   http://sites.google.com/a/lopburi.nfe.go.th/tavong/ 
..................................................................................................................................................................

กศน.ตำบลบ้านเบิก

ทื่ตั้ง   :   หมู่ที่       ตำบลบ้านเบิก
              อำเภอท่าวุ้ง   จังหวัดลพบุรี  15150

ผู้รับผิดชอบ   :   นางสาวปาริชาติ  มาแก้ว
ตำแหน่ง        :   ครู  กศน.ตำบล
ลิงค์ข้อมูล :  http://sites.google.com/a/lopburi.nfe.go.th/tavong/

..................................................................................................................................................................

กศน.ตำบลโคกสลุด

ทื่ตั้ง   :   หมู่ที่        ตำบลโคกสลุด
              อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150

ผู้รับผิดชอบ   :   
ตำแหน่ง         :   

ลิงค์ข้อมูล  :   http://sites.google.com/a/lopburi.nfe.go.th/tavong/

..................................................................................................................................................................

กศน.ตำบลเขาสมอคอน


ทื่ตั้ง    :    หมู่ที่           ตำบลเขาสมอคอน
                อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150

ผู้รับผิดชอบ   :   
ตำแหน่ง         :   

ลิงค์ข้อมูล   :   http://sites.google.com/a/lopburi.nfe.go.th/tavong/
 
...................................................................................................................................................................

กศน.ตำบลโพตลาดแก้ว

ทื่ตั้ง    :   หมู่ที่         ตำบลโพตลาดแก้ว
               อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150

ผู้รับผิดชอบ    :    นายณรงค์ชัย  นวลจันทร์
ตำแหน่ง         :     ครู  กศน.ตำบล

ลิงค์ข้อมูล   :   http://sites.google.com/a/lopburi.nfe.go.th/tavong/