ห้องสมุดประชาชนอำเภอทาวุ้ง รับบริคหนังสือมือสอง สนใจบริจาคได้ที่ห้องสมุดทุกวัน

งานบริการ

งานบริการ
**********************
บริการหนังสือ
    ประเภทต่างๆ ได้แก่ หนังสือวิชาการ แบบเรียนกศน. หนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือสำหรับเด็ก นวนิยาย
บริการสื่อโสต
    ได้แก่ VCD, CD, CD-ROM ทางด้านวิชาการ สารคดี ภาพยนตร์ การ์ตูน
บริการสำหรับเด็ก
    มีมุมสำหรับเด็ก หนังสือ เครื่องเล่นเพื่อพัฒนาทางด้านร่างกาย และสติปัญญาที่หลากหลาย
บริการทางด้านคอมพิวเตอร์
    บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับสมาชิกห้องสมุดฯ
บริการมุม กศน.
    บริการหนังสือการศึกษานอกโรงเรียนและบริการสื่อทางไกลไทยคม

ระเบียบและมารยาทในการใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง
   *********************
  1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
   2. ลงชื่อในสมุดที่จัดเตรียมไว้ก่อนเข้าใช้บริการ
   3. หากนำกระเป๋าหรือถุงเข้ามาในห้องสมุดให้วางไว้ที่ชั้นวางกระเป๋า
   4. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในห้องสมุด
   5. ไม่ส่งเสียงดังในห้องสมุด
   6. ไม่ฉีก ตัด หรือทำลายหนังสือ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ของห้องสมุด
   7. ไม่สูบบุหรี่ในห้องสมุด
   8. หากมีเหตุอันใดที่ผู้ใช้บริการแสดงกิริยารบกวนผู้ใช้รายอื่น
       ห้องสมุดสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ และระงับการเข้าใช้ห้องสมุดทันที
   9. ผู้ใช้ห้องสมุดต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร สิ่งพิมพ์ก่อนออกจาก ห้องสมุด
  10. ควรนำหนังสือ และสื่ออื่นฯ ที่ยืมไปแล้วมาส่งคืนห้องสมุดให้ตรงตามเวลา
  11. ปฏิบัติตามกฎของระเบียบของห้องสมุด


ระเบียบการใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต ( IT )
****************************
  1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนก่อนใช้บริการ
  2. บริการอินเทอร์เน็ตเปิดให้บริการ เวลา 09.00 น. - 16.30 น.
  3. เวลาใช้บริการอินเทอร์เน็ต 30 นาที ต่อคน ต่อเครื่อง และออกจากห้องเมื่อหมดเวลา
  4. สืบค้นข้อมูลเพื่อการศึกษา และการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  5. ใช้บริการด้วยความเป็นระเบียบ ไม่รบกวนผู้อื่น
  6. ห้ามนำเครื่องดื่ม ขนม เข้ามารับประทานในห้องคอมพิวเตอร์โดยเด็ดขาด

ระเบียบการยืม-คืน หนังสือ / สื่อฯ
*******************
   1. แสดงบัตรทุกครั้งต่อเจ้าหน้าที่ (เฉพาะเจ้าของบัตรเท่านั้น)

   2. ยืมหนังสือครั้งละไม่เกิน      5  เล่ม   นาน 7 วัน
   3. ยืมสื่ออื่นๆ ครั้งละไม่เกิน    2   ชิ้น    นาน 7 วัน
   4. คืนหนังสือเกินกำหนดปรับวันละ   1  บาท / เล่ม
   5. คืนสื่ออื่นๆ เกินกำหนดปรับวันละ  2  บาท / ชิ้น
   6. คืนหนังสือไม่ครบจะยืมใหม่ไม่ได้
   7. หากทำหนังสือหรือสื่ออื่นหายให้ชดใช้ตามราคา
หมายเหตุ
      หนังสืออ้างอิง หนังสือพิมพ์ และวารสารไม่สามารถยืมกลับไปอ่านที่บ้านได้


หลักฐานการสมัครสมาชิกห้องสมุดฯ
********************
   1. สำเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ     จำนวน    1   ฉบับ 
   2. สำนาทะเบียนบ้าน                       จำนวน    1    ฉบับ
   3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว                       จำนวน    1    รูป  (บริการถ่ายรูปฟรี)    

   4. ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการสมัครสมาชิกห้องสมุด