ห้องสมุดประชาชนอำเภอทาวุ้ง รับบริคหนังสือมือสอง สนใจบริจาคได้ที่ห้องสมุดทุกวัน

วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553

    


                 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๕  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  มอบให้  คณะครู  และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง   ร่วมจัดกิจกรรม  กศน. อำเภอเคลื่อนที่  ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่  ณ  วัดลาดสาลี่  ตำบลลาดสาลี่  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  โดยมีการให้บริการฝึกวิชาชีพระยะสั้น  วิชาการทำยาดมสมุนไพร  การทำตุ๊กตาแฟนซี  และบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
 
                    ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง    ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  "มุมอาเซียน"   เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปซึ่ง วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มอาเซียนสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนความเป็นชาตินิยม      เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 10 ประเทศ   คือ 1.ไทย 2. กัมพูชา 3.สิงคโปร์ 4. บรูไน 5. เวียดนาม 6.ฟิลิปินส์ 7.พม่า 8.ลาว 9.มาเลเชีย  10.อินโดนีเชีย
 

            เมื่อวันพุธที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๕  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  มอบให้  คณะครู  และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง  ร่วมจัดกิจกรรม  กศน. อำเภอเคลื่อนที่  ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  ณ  วัดสนามไชย  ตำบลโพตลาดแก้ว  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  โดยมีการให้บริการฝึกวิชาชีพระยะสั้น  วิชาการทำยาดมสมุนไพร  การทำโอ่งแฟนซี  มีการให้บริการตัดผม และบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่          เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕   ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง  ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษามหาราชินี   เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตร  ระหว่างวันที่ ๑ ๓๑  สิงหาคม ๒๕๕๕   ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

                เมื่อวันพุธที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  ผอ.วนิดา  เชียงกูล  ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  มอบหมายให้คณะครูอาสาฯ  ครู กศน.ตำบล  และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์  ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง  เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่  ณ วัดเกตุ  ตำบลท่าวุ้ง  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  โดยจัดกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นให้กับผู้เข้ารับการอบรม  ได้แก่  การทำโอ่งแฟนซี  และการทำสมุดทำมือ  และมีการให้บริการห้องสมุดเคลื่อน  "มุมรักการอ่าน"ใ  ห้แก่ประชาชนในพื้นที่ 


                  เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ทรงเจริญพระชนมพรรษา  ๖๐  พรรษา  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้งได้จัดกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ  ระหว่างวันที่  ๑๕-๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  ณ  ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี


     เมื่อวันพุธที่  ๒๐ มิถุนายน  ๒๕๕๕  ผอ.วนิดา  เชียงกูล  ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  มอบหมายให้คณะครูอาสาฯ  ครู กศน.ตำบล  และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์  ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง  เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ณ วัดเกตุ  ตำบลท่าวุ้ง  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  โดยจัดกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นให้กับผู้เข้ารับการอบรม  ได้แก่  วิชาการทำยาดมสมุนไพร  การทำโอ่งแฟนซี  และการทำสมุดทำมือ   มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  ๖๒  คน


 
       เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี มอบให้ คณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง ร่วมจัดกิจกรรม กศน. อำเภอเคลื่อนที่ ตามโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่   ณ  วัดคลองเม่า  ตำบลโคกสลุด  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  โดยมีการให้บริการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  วิชาการทำโอ่งแฟนซี   และการทำยาดมสมุนไพร  และมีบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

          เมื่อวันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้คณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง ร่วมจัดกิจกรรม กศน.อำเภอเคลื่อนที่ ตามโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ณ วัดมุจลินท์  ตำบลมุจลินท์  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  โดยมีการให้บริการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  วิชาการทำการบูรแฟนซี  มีการให้บริการตัดผม และบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่


 

      เมื่อวันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ คณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง ร่วมจัดกิจกรรม กศน. อำเภอเคลื่อนที่ ตามโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ณ วัดสามัคคีธรรม ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีการให้บริการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชา การทำยาดมสมุนไพร การทำโอ่งแฟนซี  มีการให้บริการตัดผม และบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

         
              เมื่อวันจันทร์ที่ ๒  เมษายน  ๒๕๕๕   ศูนย์  กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  นำโดย  ผอ.วนิดา  เชียงกูล  ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยคณะครู   และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  ร่วมจัดโครงการ  "ปลูกการอ่าน  สานปัญญา  ๒  เมษารักการอ่าน"  ณ  ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง   จังหวัดลพบุรี  กิจกรรมที่จัด  ได้แก่   -นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  ๒ เมษายน  ๒๕๕๕    -กิจกรรมปลูกต้นพิกุล  ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดลพบุรี  เพื่อปลูกฝังทัศนคติด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  รักษ์ต้นไม้  ฐานที่ ๑  กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ   กิจกรรมประกวดเล่านิทาน   กิจกรรมการอ่านเร็ว   ฐานที่ ๒  กิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมปาโป่งปัญหา  กิจกรรมล้วงไหความรู้ 

         เมื่อวันพุธที่  ๑๔  มีนาคม ๒๕๕๕  ผอ.วนิดา เชียงกูล  ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ คณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง  ร่วมจัดกิจกรรม กศน. อำเภอเคลื่อนที่  ตามโครงการอำเภอยิ้ม  ที่  ณ  วัดบ้านม่วง  ตำบลบ้านเบิก  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  โดยมีการให้บริการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  วิชาการทำยาดมสมุนไพร  การทำโอ่งแฟนซี  มีการให้บริการตัดผม และบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่


                เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ คณะครู เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยให้บริการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่                เมื่อวันพุธที่  ๑๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  ศูนย์  กศน.อำเภอท่าวุ้ง  นำโดย  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง  ร่วมจัดกิจกรรม กศน. อำเภอเคลื่อนที่  ตามโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีการให้บริการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชาการทำยาดมสมุนไพร  การทำสมุดทำมือ มีการให้บริการตัดผม  และบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
 
 
     
         เมื่อวันพุธที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๕  ศูนย์  กศน.อำเภอท่าวุ้ง  นำโดย  ผอ.วนิดา  เชียงกูล  มอบให้ คณะครู  และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง ร่วมจัดกิจกรรม กศน. อำเภอเคลื่อนที่   ตามโครงการอำเภอยิ้ม  ที่  ณ  ตำบลเขาสมอคอน  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  โดยมีการให้บริการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชา การทำยาดมสมุนไพร การทำโอ่งแฟนซี  มีการให้บริการตัดผม และบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

 
              วันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๕๕  ผอ.วนิดา  เชียงกูล  ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยคณะครู  ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรมบำรุงรักษาแปลงเพาะปลูกผักปลอดสารพิษที่ปลูกไว้บริเวณหน้าห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง
   

 

            เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยจัดกิจกรรม ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี สำหรับกิจกรรมที่จัด ได้แก่ การทำสมุดทำมือ กิจกรรมสอยดาวความรู้ การให้บริการห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ โดยมีของรางวัลต่างๆ มากมายที่นำมาแจกกับเด็กที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ได้แก่ รถจักรยาน ตุ๊กตา เครื่องเขียน ของเล่น บรรยากาศของการจัดกิจกรรมเต็มไปด้วยความสุข ความสนุกสนาน พร้อมทั้งแทรกด้วยเกร็ดความรู้ต่างๆ มากมาย        

    
 
  

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง ร่วมกับคณะครู โรงเรียนวัดหนองหลวง หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองหลวง ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ โดยมีกิจกรรมนันทนาการต่างๆ มากมาย แบ่งออกเป็นฐานการเรียนรู้ ได้แก่ การตอบปัญหาชิงรางวัล การเล่านิทานและระบายสี การเขียนเรียงความ การอ่านจับใจความ การปาโป่งชิงรางวัล กิจกรรมเก้าอี้ดนตรี การเหยียบลูกโป่ง การประกวดร้องเพลง ให้กับนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีของรางวัลมากมาย ได้แก่ รถจักรยาน ตุ๊กตา เครื่องเขียน ของเล่นเด็ก พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน ขนม เครื่องดื่ม และไอศครีม ให้แก่นักเรียนทุกคน บรรยากาศของการจัดกิจกรรมเต็มไปด้วยความสุข ความสนุกสนานของนักเรียนพร้อมทั้งแทรกด้วยเกร็ดความรู้ต่างๆ มากมาย แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
 
 
             เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔  เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง  ได้จัดกิจกรรมการลงนามถวายพระพรฯ  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  กิจกรรมจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจ0 ความคิดเห็น: