ห้องสมุดประชาชนอำเภอทาวุ้ง รับบริคหนังสือมือสอง สนใจบริจาคได้ที่ห้องสมุดทุกวัน

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2553           เมื่อวันพุธที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๔  ผอ.วนิดา เชียงกูล  ผอ.ศูนย์  กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  มอบให้ครูอาสาฯ กศน.ตำบลบางลี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมโครงการแหล่งเรียนรู้ลอยน้ำ  ณ บริเวณริมแม่น้ำบางขาม หมู่ที่ ๖,๗,๘,๙ ตำบลเขาสมอคอน  โดยมีการให้บริการประชาชนในพื้นที่ บริการห้องสมุดเคลื่อนที่  "มุมรักการอ่าน"  การฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๒ วิชา ดังนี้  -ศิลปประดิษฐ์โอ่งแฟนซี -ยาดมสมุนไพร
 

          เมื่อวันพุธที่ ๑๗  สิงหาคม ๒๕๕๔  ผอ.วนิดา เชียงกูล  ผอ.ศูนย์  กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วย ข้าราชการครู  พนักงานราชการ  และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง   เข้าร่วมโครงการผู้ว่าฯ ลพบุรี  พบประชาชน (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน)ปี ๒๕๕๔  ครั้งที่  ๑๐  ณ  วัดปากน้ำ  หมู่ที่  ๗ ตำบลบางงา  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  โดยมีการให้บริการประชาชนในพื้นที่  และการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๔ วิชา  ดังนี้-ศิลปประดิษฐ์จากดินไทย-สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก-โอ่งแฟนซี -ยาดมสมุนไพร บริการตัดผม–เสริมสวย   บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ "มุมรักการอ่าน"

  

           
                เมื่อวันพุธที่   ๑๓   กรกฎาคม  ๒๕๕๔    ศูนย์.กศน.อำเภอท่าวุ้ง   ร่วมกับอำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี     จัดกิจกรรมให้บริการประชาชนภายใต้โครงการอำเภอยิ้ม  ณ  วัดเกตุ  ต.ท่าวุ้ง  อ.ท่าวุ้ง  จ.ลพบุรี     มีการให้บริการประชาชนในพื้นที่    ฝึกวิชาชีพระยะสั้นและบริการประชาชน   ดังนี้   -การทำยาดมสมุนไพร  -บริการตัดผม  -บริการห้องสมุดเคลื่อนที่  "มุมรักการอ่าน"  

           การออกอำเภอยิ้ม  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่  และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ  ของ  กศน.อำเภอท่าวุ้ง   ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนผู้รับบริการมากขึ้น
 
            เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๔    ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง    ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่าน  ภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านเติมความรู้สู่ชุมชน  ณ   ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง  มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน  ๒๕  คน   กิจกรรมที่จัดได้แก่  -กิจกรรมเพื่อนชวนเพื่อน   -กิจกรรมวาดภาพระบายสี  

             เมื่อวันพุธที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๔   ศูนย์.กศน.อำเภอท่าวุ้ง   ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง    ได้จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเติมความรู้สู่ชุมชน    กิจกรรม ”อ่านดีมีรางวัล    ณ    โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี (สังวรราษฎร์นุสรณ์)   ต.บางงา   อ.ท่าวุ้ง   จ.ลพบุรี      มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม    จำนวน   ๑๐๐   คน     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มากขึ้นเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กและเยาวชน 


           เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๐  มิถุนายน ๒๕๕๔     ศูนย์.กศน.อำเภอท่าวุ้ง     ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง    ได้จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเติมความรู้สู่ชุมชน  กิจกรรม ”ชวนกันอ่านเล่นจนเป็นนิสัย  ณ  โรงเรียนท่าวุ้ง  ต.ท่าวุ้ง  อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน  ๔๕  คน     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มากขึ้นเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กและเยาวชน 

 

        เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๔    ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง   ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่าน   ภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านเติมความรู้สู่ชุมชน  ณ   ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง  มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน  ๒๐  คน  กิจกรรมที่จัดได้แก่  -กิจกรรมการสืบค้นหนังสือ   -กิจกรรมค้นหาความรู้ดูแลตัวเอง   -กิจกรรมหนังสือทำมือ
             
             เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๗  มิถุนายน ๒๕๕๔    ศูนย์.กศน.อำเภอท่าวุ้ง    ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง    ได้จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเติมความรู้สู่ชุมชน    กิจกรรม   หนังสือออกเดิน ภาค 2    ณ   โรงเรียนวัดถ้ำตะโก   ต.เขาสมอคอน   อ.ท่าวุ้ง   จ.ลพบุรี     มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม   จำนวน   ๘๐   คน     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาใส่ใจในการอ่านหนังสือให้มากขึ้นเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กและเยาวชน


               เมื่อวันพุธที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๔   ผอ.วนิดา  เชียงกูล  ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง มอบให้ ครูอาสาฯ ครู กศน.ตำบลและเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง  เข้าร่วมกับอำเภอท่าวุ้ง  จัดกิจกรรมให้บริการประชาชนภายใต้โครงการอำเภอยิ้ม...ณ  วัดสามัคคีธรรม  ตำบลหัวสำโรง  อำเภอท่าวุ้ง   จังหวัดลพบุรี    มีการให้บริการฝึกวิชาชีพระยะสั้น  และบริการห้องสมุดเคลื่อนที่   ดังนี้   -การทำยาดมสมุนไพร  - บริการตัดผม   -กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน   -บริการ  "มุมรักการอ่าน"   เพื่อให้ประชาชนหันมาสนใจการอ่านให้มากขึ้น  ได้รับข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน
          การออกอำเภอยิ้ม  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการปประชาชนในพื้นที่  และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ  ของ  กศน.อำเภอท่าวุ้ง  ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนผู้รับบริการมากขึ้น 

 
                 เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๔    ศูนย์.กศน.อำเภอท่าวุ้ง    ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง   ได้จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเติมความรู้สู่ชุมชน     กิจกรรมแรนรี่ความรู้    ณ   โรงเรียนวัดบ้านลาาด    ต.บ้านเบิก    อ.ท่าวุ้ง   จ.ลพบุรี      มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม    จำนวน  ๑๐๐    คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาใส่ใจในการอ่านหนังสือให้มากขึ้นเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กและเยาวชน 
         
            เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๔    ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง    ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่าน  ภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านเติมความรู้สู่ชุมชน  ณ   ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง  มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน  ๒๐  คน  กิจกรรมที่จัดได้แก่  -กิจกรรมการสืบค้นหนังสือ   -กิจกรรมค้นหาความรู้ดูแลตัวเอง   -กิจกรรมหนังสือทำมือ   
      เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. ศูนย์ .กศน.อำเภอท่าวุ้ง   จังหวัดลพบุรี   มอบให้คณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน   ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง    ร่วมจัดกิจกรรม  มุมรักการอ่าน”   ณ   ศูนย์เรียนรู้  หมู่ที่  ๑๓  ตำบลบางคู้  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี และต้อนรับคณะประเมิน ในการประเมินทูบีนัมเบอร์วัน ระดับประเทศ 
     

       เมื่อวันพุธที  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  ผอ.วนิดา เชียงกูล  ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง  มอบให้ ครูอาสาฯ  และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมกับอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมให้บริการประชาชนภายใต้โครงการอำเภอยิ้ม  ณ วัดบางลี่ ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  มีการให้บริการประชาชนในพื้นที่ฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นและบริการประชาชน ดังนี้ -การทำยาดมสมุนไพร -การพับดอกไม้จากใบเตย - บริการตัดผม - บริการห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ - กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
       การออกอำเภอยิ้มมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ กศน.อำเภอท่าวุ้ง ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนผู้รับบริการมากขึ้น
 
      เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่าน  ภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านเติมความรู้สู่ชุมชน ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐ คน กิจกรรมที่จัดได้แก่ -กิจกรรมเพื่อนรักนักเดินทาง 

                 
             เมื่อวันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๕๔  ผอ.วนิดา เชียงกูล  ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี    ได้มอบให้   ครูอาสาสมัคร กศน. ครู กศน.ตำบล และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์    เข้าร่วมกับอำเภอท่าวุ้ง   จังหวัดลพบุรี    จัดกิจกรรมให้บริการประชาชนภายใต้โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่    ณ   วัดคลองเม่า ตำบลโคกสลุด  อำเภอท่าวุ้ง   จังหวัดลพบุรี    มีการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น เกมนันทนาการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านดังนี้ - การทำยาดมสมุนไพร- กิจกรรมปาโป่งตอบปัญหา- กิจกรรมสอยดาวความรู้- บริการห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ - กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน


             เมื่อวันที่ ๒  เมษายน ๒๕๕๔  ศูนย์  กศน.อำเภอท่าวุ้ง  ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง  เข้าร่วมโครงการมหกรรมอ่านสร้างชาติ  ณ  สำนักงาน   กศน.จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน   ภายในเต้นท์มีกิจกรรมมากมายอาทิ   -นิทรรศการหนังสือเก่า   -ซุ้มรักคนอ่าน   -กิจกรรมนันทนาการ   สอยดาวเชาว์ปัญญา   ล้วงไหความรู้    ป่าโป่งทายปัญหาล่ารางวัล  โยนห่วงพิศวง    

         เมื่อวันพุธที่   ๙   มีนาคม ๒๕๕๔  ผอ.วนิดา เชียงกูล  ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง   ลพบุรี    ได้มอบให้ครูเกศินี  ศรีสาธร  ครูอาสาสมัคร  ครู กศน.ตำบล   และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์   เข้าร่วมกับอำเภอท่าวุ้ง  จัดกิจกรรมให้บริการประชาชนภายใต้โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่   ณ    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  มีการให้บริการประชาชนในพื้นที่ฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นและบริการประชาชน ดังนี้  
    - บริการห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่  - การทำยาดมสมุนไพร  - การทำโอ่งแฟนซี  - บริการตัดผม    
           การออกโครงการอำเภอยิ้ม.....เคลื่อนที่   มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ กศน.อำเภอท่าวุ้ง ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนผู้รับบริการมากขึ้น

  
               เมื่อวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง  ร่วมกับอำเภอท่าวุ้ง จัดกิจกรรมให้บริการประชาชนภายใต้โครงการอำเภอยิ้เคลื่อนที่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสมอคอน  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี มีกิจกรรมให้บริการดังนี้ ห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ บริการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น-การทำยาดมสมุนไพร-การทำโอ่งแฟนซี-บริการตัดผม     
    การออกอำเภอยิ้มมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ กศน.อำเภอท่าวุ้ง ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนผู้รับบริการมากขึ้น

                   เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง  ได้จัดประชุมอาสาสมัคร กศน. อำเภอท่าวุ้งขึ้นเพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร  กศน.  และวางแผนการดำเนินงานต่าง ๆ   ของ กศน.อำเภอท่าวุ้งร่วมกับอาสาสมัคร กศน.      พร้อมกันนี้    ผอ.วนิดา เชียงกูล    ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง      ได้มอบกระเป๋าหนังสือ    “คนรุ่นใหม่    หัวใจรักการอ่าน”     ให้กับอาสามัครฯทุกตำบล เพื่อให้อาสาสมัครฯ  เป็นตัวแทนในการนำกระเป๋าหนังสือสู่ชุมชนเป็นการช่วยส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนในชุมชนต่อไป


      เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง  นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง คณะครู เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง และ คณะครูโรงเรียนวัดมะค่า ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมต่างๆ แบ่งออกเป็น ๕ ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ การตอบปัญหาชิงรางวัล การใบ้คำ การเล่านิทานและระบายสี การเขียนเรียงความเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การอ่านจับใจความ กิจกรรมเก้าอี้ดนตรี การเหยียบลูกโป่ง ให้กับนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีของรางวัลมากมาย ได้แก่เครื่องเขียน ของเล่นเด็ก พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน ขนม เครื่องดื่ม และไอศครีมให้แก่นักเรียนทุกคน บรรยากาศของการจัดกิจกรรมเต็มไปด้วยความสุข ความสนุกสนานของนักเรียนพร้อมทั้งแทรกด้วยเกร็ดความรู้ต่างๆมากมายแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

 

                   เมื่อวันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๓   ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง   ร่วมกับอำเภอท่าวุ้ง   จัดกิจกรรมให้บริการประชาชนภายใต้โครงการอำเภอยิ้เคลื่อนที่  ณ  วัดสนามชัย  ตำบลโพธิ์ตลาดแก้ว   อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี   มีกิจกรรมให้บริการดังนี้  ห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่   บริการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น -การทำยาดมสมุนไพร -การร้อยลูกปัดแฟนซี -บริการตัดผม

                   การออกอำเภอยิ้มมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ กศน.อำเภอท่าวุ้ง ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนผู้รับบริการมากขึ้น


           เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง ร่วมกับอำเภอท่าวุ้ง จัดกิจกรรมให้บริการประชาชนภายใต้โครงการอำเภอยิ้เคลื่อนที่ ณ วัดลาดสาลี่ ตำบลลาดสาลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  มีกิจกรรมให้บริการดังนี้ ห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ บริการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น -การทำยาดมสมุนไพร -การโอ่งแฟนซี -บริการตัดผม

       การออกอำเภอยิ้มมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่  และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ กศน.อำเภอท่าวุ้ง  ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนผู้รับบริการมากขึ้น


0 ความคิดเห็น: